Austin 7 Gordon England and Aston Martin at 1925 JCC 200 Mile Race