Aston Martin and Austin 7 Gordon England at 1925 JCC 200 Mile Race